sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VloerVeilig VOF
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Tiel onder nummer 50286544

1. Algemeen

1.1 Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermee een geheel, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met ons is overeengekomen.
1.2 De voorwaarden worden op eerste verzoek toegezonden, doch zijn met name eveneens van toepassing door de enkele verwijzing naar de deponering hiervan, ingeval de toezending der voorwaarden redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd. Zij kunnen tevens worden geraadpleegd via onze website www.vloerveilig.nl
1.3 De eventueel door de koper/opdrachtgever (hierna te noemen “de klant”) gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen/orders

2.1 Al onze mondelinge en schriftelijke offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn gerechtigd opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde, dat door de klant zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen.
2.3 Orders c.q. opdrachten zijn voor VloerVeilig eerst bindend, wanneer zij door ons schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel vanaf het moment van feitelijke uitvoering.
2.4 VloerVeilig kan tot de aflevering van goederen een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

3. Gewicht, kwaliteit en adviezen m.b.t. goederen

3.1 VloerVeilig heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid goederen te leveren en in rekening te brengen, waarbij de (af)metingen en de wegingen van VloerVeilig bindend zijn.
3.2 Hoewel de geleverde goederen voldoen aan de normen, die bij de verkoop van deze goederen fabrieksmatig gelden, waaronder de door ons aan de klant bekend gemaakte specificaties, verleent VloerVeilig dienaangaande geen enkele uitgesproken of stilzwijgende garantie.
3.3 Verwerkings-, toepassings- en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen ons geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW.
4.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op dat tijdstip door ons gehanteerde prijslijsten.

5. Prijsverhogingen

5.1 VloerVeilig is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen c.q. nog uit te voeren werken te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen etc., uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
5.2 Onder het voorgaande wordt in ieder geval verstaan: goederen die VloerVeilig van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.
5.3 Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat VloerVeilig hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6. Termijn levering goederen c.q. uitvoering werkzaamheden

6.1 De enkele overschrijding van de overeengekomen termijn aangaande de levering van goederen en/of de uitvoering van werken zal geen verzuim van VloerVeilig opleveren. De klant zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat levering c.q. uitvoering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan de klant gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De klant heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
6.2 Retourzendingen zijn slechts toegestaan binnen 7 werkdagen en uitsluitend indien wij daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben verleend.
6.3 VloerVeilig is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren c.q. werkzaamheden in gedeelten uit te voeren en e.e.a. vervolgens in gedeelten te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Reclames

7.1 Indien de door VloerVeilig geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de klant gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de klant deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na factuurdatum.
7.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de klant zijn aanspraken jegens VloerVeilig en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de klant in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal VloerVeilig slechts verplicht zijn aan de klant een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de klant kan VloerVeilig in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de klant het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel de klant voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
7.3 Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1 gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd.
7.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de klant of derden.
7.5 De klant heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door de VloerVeilig geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan ons heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en VloerVeilig deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

8. Opneming en goedkeuring

8.1 Indien VloerVeilig niet alleen het goed/product levert, doch tevens de applicatie hiervan aan ons is opgedragen, geschiedt de oplevering als bepaald in dit en het volgende artikel. Wij zullen de klant tijdig voor de datum, waarop het werk naar ons oordeel voltooid zal zijn, uitnodigen voor de opneming van het werk.
8.2 Nadat het werk is opgenomen, dient de klant binnen 8 dagen aan ons schriftelijk mede te delen, of het werk is goedgekeurd of niet. In het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd dan geldt als datum van goed­keuring de dag, waarop de desbetreffende goedkeuring is verzonden.
8.3 Indien niet binnen 8 dagen na de opneming een schrifte­lijke medede­ling, of het werk is goedgekeurd aan ons is verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze een eventuele inge­bruikneming niet in de weg staan. VloerVeilig is gehouden vorenbedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
8.4 Bij heropneming na onthouding van goedkeuring is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing. Bij heropneming zullen andere gebreken dan die, welke na eerste opneming conform het in vorenstaande bepaalde aan ons zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorgaande opneming aan de dag zijn getreden.

10. Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 9 is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of wordt geacht te zijn goedge­keurd, geldt als de dag, waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien wij niet een aanvrage tot opneming aan de klant hebben gedaan, doch de klant het werk vol­tooid acht, kan de wederpartij zulks schriftelijk medede­len. De vijfde dag na verzending van deze mededeling geldt dan als de dag, waarop het werk wordt geacht te zijn opgele­verd.

11. Garantie

Garantie wordt alleen verleend, indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel - indien dit eerder heeft plaatsgevonden - na voltooiing der werkzaamheden. Een beroep van de klant op de garantie ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen en wordt eerst in behandeling genomen, nadat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bij de uitvoering der garantiewerkzaamheden is de weder­partij gehou­den onze adviezen en instructies in acht te nemen.

12. Betaling

12.1 Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking.
12.2 Eventuele geschillen tussen VloerVeilig en de klant over de geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden geven de klant niet het recht de betaling op te schorten.
12.3 In geval van niet tijdige betaling is de klant de voor deze geldende wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door ons ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente.
12.4 VloerVeilig bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de klant hij enige betaling toerekent.
12.5 Nieuwe zakelijke klanten en particulieren ontvangen per email/fax/post een factuur die eerst overgemaakt, of contant, moet worden voldaan voordat de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden plaats vindt.
13. Risico - eigendomsvoorbehoud
13.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de klant.
13.2 Alle door ons afgeleverde goederen blijven eigendom van VloerVeilig totdat de klant de koopprijs, alsmede enige andere vordering heeft voldaan.

14. Zorgplicht

De klant zal de geleverde goederen c.q. het uitgevoerde werk steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen c.q. het uitgevoerde werk, dan wel reputatie van de door VloerVeilig gehanteerde merken zouden kunnen worden aangetast.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Iedere aansprakelijkheid van VloerVeilig voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee maal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen c.q. uitgevoerde werkzaamheden.
15.2 Mocht de in artikel 15.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van VloerVeilig, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan de eigendommen van de klant.
15.3 VloerVeilig is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
15.4 De klant vrijwaart ons voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Vloerveilig geleverde goederen en/of uitgevoerde werken of anderszins met de tussen ons en de klant gesloten overeenkomst.
15.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijk geleverde goederen c.q. het uitgevoerde werk in rekening gebrachte bedrag, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

16. Overmacht

16.1 Mocht VloerVeilig als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting m.b.t. goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden te voldoen, dan zal VloerVeilig gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, zodanige levering/uitvoering uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
16.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel VloerVeilig als de klant gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
16.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie VloerVeilig een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de VloerVeilig.
16.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van VloerVeilig, onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
16.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het bij ons in dienst zijnde personeel.

17. Ontbinding

17.1 VloerVeilig is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de klant is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:

A de klant achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan ons is verschuldigd;
B de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,tot liquidatie van zijn bedrijf overgaat, overlijdt dan wel onder curatele wordt gesteld.
17.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die VloerVeilig op de klant mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
17.3 In geval van faillissement, surséance van betaling of toelating tot de WSNP van de klant, dan wel indien deze tot liquidatie van zijn bedrijf overgaat, overlijdt dan wel onder curatele wordt gesteld, is de VloerVeilig gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de klant is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 17.2 is van overeenkomstige toepassing.
17.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van door hem geleden schade.
18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op alle met VloerVeilig gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

Wat doen wij:

stappen

Meer informatie?
Bekijk onze brochure.

WhatsApp
Hallo,
Hoe kunnen wij u helpen?